Sobre mi

Observo de manera obsessiva tot el que m’envolta: un paisatge, la llum en totes les seves formes, una cara, l’arquitectura, els objectes quotidians… M’inspira tot el que m’agrada o m’emociona, ho vull captar per portar-ho cap al meu món: sóc una arreplegadora i col·leccionista d’imatges. He treballat molts anys la imatge en cinema, publicitat i disseny gràfic i aquest aprenentatge m’ha fet agafar la càmera i dedicar-me a la fotografia.

Sobre mí

Observo de manera obsesiva todo lo que me rodea: un paisaje, la luz en todas sus formas, una cara, la arquitectura, los objetos cotidianos… Me inspira todo lo que me gusta o que me emociona, quiero captarlo para llevarlo hacia mi mundo: soy una coleccionista de imágenes. He trabajado muchos años la imagen en cine, publicidad y diseño gráfico, y este aprendizaje me ha llevado a coger la cámara y dedicarme a la fotografía.

About me

I observe everything around me obsessively: a landscape, light in all shapes and forms, faces, architecture, common objects… Anything that attracts or moves me is a source of inspiration and I need to capture it so as to make it part of my world: I am a scavenger, a collector of images. I’ve worked long years in the field of image, in cinema, advertising and graphic design and the experience prompted me to grab a camera and devote myself to photography.

A %d blogueros les gusta esto:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star